Regulamin - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Serwisy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Arrow
Arrow
Slider

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady uczestnictwa Beneficjentów Funduszy Europejskich w akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, zwane dalej „Dniami Otwartymi”, to akcja polegająca na przekazywaniu szerokiemu gronu zainteresowanych informacji na temat projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
 2. Celem Dni Otwartych jest promocja efektów projektów zrealizowanych w Polsce przy udziale Funduszy Europejskich, jak również zachęcanie do aplikowania i korzystania z Funduszy Europejskich.
 3. Organizatorem Dni Otwartych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zwany dalej „Koordynatorem”. Koordynator wykonuje swoje zadania związane z organizacją Dni Otwartych za pośrednictwem Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Koordynator współpracuje z reprezentantami poszczególnych programów, zwanymi dalej „Koordynatorami programowymi:[1].
 4. Dni Otwarte będą odbywały się w terminie: 25-27 września 2020 r.
 5. Wydarzenia zgłaszane przez Beneficjentów do Dni Otwartych muszą być zaplanowane jedynie w formule online. Mogą to być np. wirtualne spacery, warsztaty, szkolenia, webinaria lub inne wydarzenia w formie online.
 6. Do udziału w Dniach Otwartych mogą przystąpić Beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach programów wchodzących w zakres Polityki Spójności.
 7. Udział Beneficjentów w Dniach Otwartych jest dobrowolny.
 8. Beneficjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w Dniach Otwartych, przekazują Koordynatorom programowym materiały do udostępnienia na stronie internetowej Koordynatora.
 9. Beneficjenci uczestniczący w Dniach Otwartych ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem materiałów w formie online.

 II. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH

 1. Warunkiem uczestnictwa w Dniach Otwartych jest:
  • przekazanie przez Beneficjenta, w terminie wskazanym w pkt 2, zgłoszenia wydarzenia online za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, zwanego dalej „Formularzem”, zawierającego: nazwę beneficjenta i tytuł projektu, numer umowy, województwo, program operacyjny z jakiego projekt dostał dofinansowanie, rodzaj i kategorię wydarzenia, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, informację nt. wydarzenia, opis promocyjny wydarzenia, formę przekazania materiałów, telefon lub e-mail kontaktowy oraz zgodę na zamieszczenie wydarzenia na stronie internetowej Koordynatora.
  • otrzymanie, w terminie maksymalnie 21 dni od dnia przekazania Formularza, informacji o zakwalifikowaniu zgłoszonego wydarzenia do udziału w Dniach Otwartych.
 2. Termin przesyłania Formularzy do udziału w Dniach Otwartych upływa z dniem 20 sierpnia 2020 r. Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu w szczególnych przypadkach.
 3. Formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostępny jest na stronie internetowej www.dniotwarte.eu
 4. Beneficjenci przesyłają swoje zgłoszenia do udziału w Dniach Otwartych na adres mailowy Koordynatora programowego właściwego ze względu na województwo w którym realizowany jest projekt. Beneficjent może wycofać swoje zgłoszenie w terminie do 20 września 2020 r., poprzez kontakt z Koordynatorem programowym.
 5. Wszystkie wydarzenia, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Dniach Otwartych, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dniotwarte.eu do 25 września 2020 r.
 6. Koordynator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian edytorskich w treści opisów wydarzeń. Celem zmian będzie ujednolicenie pod względem redakcyjnym i językowym wszystkich opisów publikowanych na stronach www.dniotwarte.eu.

III. ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORA

Koordynator zapewni:

 1.  przesłanie na adres e-mail Beneficjenta informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Dniach Otwartych.
 2. ogólnopolską promocję Dni Otwartych, m.in. w mediach, w kampaniach bannerowych w internecie, portalach internetowych i w kanałach społecznościowych zarządzanych przez Koordynatora.
 3. stronę internetową poświęconą Dniom Otwartym – www.dniotwarte.eu, przedstawiającą m.in. informacje o zamieszczonych wydarzeniach i Beneficjentach, którzy będą brali udział w Dniach Otwartych;
 4. księgę znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z zasadami jej wykorzystania -załącznik nr 2;
 5. szablony materiałów promocyjnych np. bannerów internetowych, ulotek, plakatów, zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.dniotwarte.eu i stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu;
 6. Koordynator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wydarzeń/materiałów zgłoszonych w ramach Dni Otwartych.

IV. ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO UDZIAŁU

Beneficjent uczestniczący w Dniach Otwartych ma obowiązek:

 1. przekazać Koordynatorowi Programowemu materiały dotyczące wydarzenia online w formie pliku zawierającego wirtualny spacer, warsztat, szkolenia, webinarium lub inną formę, w formacie mp4 lub linku do strony internetowej, na której wydarzenie będzie zamieszczone w trakcie trwania Dni Otwartych. Przekazane materiały zostaną zamieszczone na stronie www.dniotwarte.eu.
 2. przygotować opis zgłoszonego wydarzenia online, który będzie zachęcał uczestników Dni Otwartych do udziału i zostanie zamieszczony na stronie www.dniotwarte.eu. Opis należy przesłać Koordynatorowi Programowemu w Formularzu;
 3. poinformować o Dniach Otwartych na swojej stronie internetowej i na profilu społecznościowym (jeżeli taki posiada); należy wskazać pełną nazwę akcji: Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz zamieścić logo Dni Otwartych, które będzie do pobrania na stronie www.dniotwarte.eu;
 4. poinformować społeczność lokalną o Dniach Otwartych poprzez wykorzystanie projektów plakatów i ulotek otrzymanych od Koordynatora;
 5. elektronicznie wypełnić i przesłać ankietę podsumowującą Dni Otwarte w terminie do 15 października 2020 r. Koordynator opublikuje link do ankiety na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Link zostanie również przesłany na adres e-mail podany przez Beneficjanta w Formularzu.

V. DANE OSOBOWE

 Beneficjent jest obowiązany do przekazania poniższych informacji swoim pracownikom.

1. Cel przetwarzania danych.

Koordynator zbiera i przetwarza dane osobowe osób zgłaszających Beneficjenta do Dni Otwartych w celu zapewnienia informacji i promocji w zakresie Funduszy Europejskich w Polsce, w tym w zakresie prowadzenia i realizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (Dni Otwarte).

2. Podstawa prawna przetwarzania.

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO[2].

Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Dni Otwartych, nie dłużej niż do 30 września 2021 roku.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych

Koordynator zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

1. dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, nazwa instytucji, w której pracuje przedstawiciel Beneficjenta;

2. dane kontaktowe przedstawiciela Beneficjenta, które obejmują służbowy adres e-mail i nr telefonu służbowego.

 1. Obowiązek podania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W razie niepodania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo Beneficjenta w Dniach Otwartych.

 1. Dostęp do danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przedstawiciela Beneficjenta mają uprawnieni pracownicy i współpracownicy Koordynatora oraz Koordynator programowy właściwy ze względu na województwo w którym realizowany jest projekt.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.
 • Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do Koordynatora z pytaniem m.in. o to czy Koordynator przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
 • W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Koordynatora z wnioskiem o ich aktualizację.
 • Prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Koordynatora lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Koordynator może jedynie przechowywać dane osobowe. Koordynator nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Koordynatora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

  Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa
  do momentu dokonania przez Koordynatora oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Koordynator ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Koordynatora jest możliwy pod adresem:

1. ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

2. poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej dniotwarte.eu.
 2. Sytuacje nieobjęte Regulaminem, dotyczące organizacji i udziału w Dniach Otwartych, rozstrzyga ostatecznie Koordynator.
 3. Zgłoszenie do udziału w Dniach Otwartych oznacza akceptację tego Regulaminu wraz z załącznikami.
 4. Koordynator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie i powiadomi o tym publikując zmodyfikowany Regulamin i komunikat o zmianie na stronie internetowej www.dniotwarte.eu.
 5. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia postanowieniom Regulaminu przez Beneficjenta.

Załączniki:

 1. pdfWzór Formularza zgłoszeniowego293.44 KB
 2. Księga znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z zasadami jej wykorzystania
  1. pdfCzęść 1623.05 KB
  2. zipCzęść 2.zip12.02 MB
 3. zipSzablony materiałów promocyjnych2.58 MB

 

[1] Koordynator programowy to reprezentant instytucji odpowiedzialnej za realizację jednego z programów wchodzących w zakres przedstawiony w cz. I pkt 5. Lista koordynatorów programowych wraz z ich danymi kontaktowymi będzie opublikowana na stronie internetowej: www.dniotwarte.eu.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1]

Udostępnij

poziom kolor rgb PG

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.